Card image

Digivinkit elintarvikeyrittäjille

VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

Maaseutuklusterin korttipakka:

Korttipakassa esitellään alueen eri tahoja ja heidän tarjoamiaan palveluja elintarvikealan yrittäjille.

Lataa pakka alla olevasta linkistä:

Palveluntarjoajat:

Alla toinen korttipakan jatke, jossa selitetään auki palveluiden tarjoajien palveluvalikoimaa liittyen osaamiseen, aluekehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Kolmea osa-aluetta käsitellään eritoten elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden sekä uusiutuvan energian teemoissa.

Elintarvikealan vientivalmennuspäivä  4.4.2019:

Ruokaviraston vientineuvonnan ja Food from Finland -ohjelman yhteinen vientivalmennuspäivä tarjosi aiempien vuosien tapaan eväitä elintarvikevientiin ja mahdollisuuden verkostoitua vientiyritysten ja vientiä avittavien tahojen kanssa. Voit katsoa vientivalmennuksen videotallenteet ja ladata päivän esitykset itsellesi alla olevista linkeistä. Katso lisätietoa elintarvikealan vientivalmennuspäivästä!

Päivän esitykset:

 

Ruokamatkailu Lapissa – selvityksiä:

Lappilaisen ruuan ja ruokamatkailutuotteiden kysyntäpotentiaali suomalaisten matkailijoiden keskuudessa
Infograafissa on esitetty kyselyn keskeisimmät tulokset. Kyselyyn osallistui 362 vastaajaa, joista 90% oli käynyt Lapissa vähintään kerran. Luonnontuotteet sekä luonnonläheisyys vetoavat selvästi matkailijoihin ja kiinnostus paikallisista raaka-aineista valmistettua lappilaista ruokaa kohtaan on suurta. ELMA maaseutumessut 11.-13.11.2016
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Lähiruoasta matkailu-ravintoloiden valttikortti? Keittiömestareiden ja ravintolan vastuuhenkilöiden näkemyksiä lähiruoan käytöstä Levillä ja Saariselällä
Marja Uusitalon, Olli Wuoren, Pasi Rikkosen, Jussi Veijolan ja Tuomas Jauhon tutkimuksessa haastatellaan viittä toimijaa lähiruuan käytöstä ja paikallisen elintarviketuotannon kehittämisestä. Lähiruoka on tunnistettu hyväksi osaksi matkailuyritysten brändäämistä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 54/2016
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Valitseeko matkailija lähiruokaa lautaselleen? Matkailijoiden asennoituminen paikallisten elintarvikkeiden ja villiruoan käyttöön Levillä
Olli Wuoren, Marja Uusitalon, Jussi Veijolan ja Tuomas Jauhon tutkimuksessa haastateltiin 252 matkailijaa Levin hiihtokeskuksessa vuonna 2013. Kyselyssä tarkasteltiin suhtautumista paikalliseen poronlihaan, luonnonmarjoihin ja –yrtteihin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2016
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

 

Lapin elintarvikepäivä 4.2.2019:

Lapin elintarvikepäivä kokosi Rovaniemelle joukon alan toimijoita. Elintarvikepäivän aineistot löydät alla olevista linkeistä:

Market Wise
Eeva-Liisa Lilja, Fennopromo Oy

Ruokasektorin koordinointihanke – lähiruoka – luomu – luonnontuotteet
Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus, Projektipäällikkö, Juha Rutanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

SUPERHYVÄ -hanke. Uusilla avauksilla menestykseen.
FoodWest.

Ruoka-ala kasvuun – tehoa kehittämistoimintaan yhteistyön kautta / More than honey –koulutushanke
Ruokaviraston pk-hanke.

Luonnontuotealan kehittämistyö ja -tarpeet
Juha Rutanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Luomu kiinnostaa!
Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus, Projektipäällikkö

Maaseutuklusterin viestintä. Lapin Elintarvikeohjelma ja miten sitä viedään eteenpäin
Tanja Häyrynen, projektipäällikkö, Lapin liitto

Matkailualan verkostoituminen
Milla Hirvaskari, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu

Ruoantuotanto ja ekologisuus läpinäkyväksi
Markku Laak, Biocode

Lapland Food Club -miten ponnistaa eteenpäin yhteismarkkinoinnin voimin -esimerkkinä Grüne Woche -messut 
Tanja Häyrynen, Projektipäällikkö, Lapin liitto

Lähiruokaa aasialaisittain
Aki Ranta, Lapin ammattikorkeakoulu

Arctic food for Chinese –multichannel experience economy
Xing Liu, Bioeconomy markets and business, Luonnonvarakeskus (LUKE)

Digityökaluja elintarvikeyrityksille – Digiarkkitehtuurin tiekartta lappilaisille elintarvikeyrityksille
Anna-Riikka Lavia, projektipäällikkö Arktinen keskus, Lapin yliopisto

HUNGRY FOR LAPLAND – Lappilainen lähiruoka
Kimmo Kuparinen, Kemijärven kaupunki

Elintarvikealan neuvontaa:

ProAgria Lappi tarjoaa elintarvikealan yrityksille tai yrittäjyyttä suunnitteleville maksutonta ja maksullista neuvonta- ja asiantuntijapalveluita. Meillä on vuosittain yli 800 asiakasta, joiden liiketoimintaa kehitämme. ProAgria Lappi tarjoaa myös perusmaatalouden palveluita, joiden avulla kehitetään toimintaa tilatasolla.

Yhteystiedot:
Marjut Petäjäjärvi, marjut.petajajarvi (at) proagria.fi
www.facebook.com/proagrialappi

Elintarvikealan hankkeet:

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hanke (31.12.2020 asti)
Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen lähitoimijoiden ja lähituotteiden varaan rakentuva elintarviketuotannon logistinen järjestelmä. Hanketta toteuttaa Sodankylän kunta yhdessä Kittilän KIDEVE elinkeinopalvelujen kanssa. Alueellinen elintarvikelogistiikka –hankkeen tärkein tavoite on koota eri toimijat Sodankylästä ja Kittilästä yhteen liittyen ruokatuotteiden tuotantoon, jalostukseen, kuljetukseen, varastointiin sekä loppukäyttöön.

Sähköisten työkalujen sekä olemassa olevan tiedon analysointi tukevat vahvasti hajautettujen tuotantoprosessien optimaalista yhdistämistä. Avoimella keskustelulla ja toiminnalla eri toimijoiden välillä alueellinen elintarviketeollisuus mahdollistaa uusien elinkeinomuotojen syntymisen.

Yhteystiedot:
Krista Stauffer, 040 137 4690, krista.stauffer (at) businesslappi.fi

Case Sodankylä – Pudasjärvi – Malli julkisen joukkoruokailun mahdollisuuksista edistää lähiruuanmenekkiä (31.12.2019 asti)
Paikallisten tuotteiden saatavuutta voidaan parantaa ruokatuotannon toimintoja kehittämällä siten, että pienempiäkin eriä kyetään vastaanottamaan ja sisällyttämään keittiön erilaisiin prosesseihin tehokkaasti. Hankkeen keskeiset tavoitteet:

 • laatii keskuskeittiön toimintamallin lähiruokaperiaatteelle, jota voidaan kopioida mihin tahansa kuntaan
 • hankinta-, tuotanto-, jakelu ja ohjausprosessien kehittäminen
 • alueellisen elinvoimaisuuden lisääminen, paikallistuotannon ja siihen liittyvän yrittäjyyden edistäminen
 • reseptien kehittäminen tuotetestauksin ja käytännön kokeiluin
 • yhteistyöverkostojen kasvattaminen kuntien välillä
 • lisätä alueella toimivien mm. matkailuyritysten kiinnostusta alueellisten ja paikallisen elintarvikkeiden käyttöön.

Yhteystiedot:
Merja Ahola, 040 809 4955, merja.ahola (at) businesslappi.fi

Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla -hanke

Lähiruoan totutut myyntikanavat ovat muuttumassa, toisaalta lähiruoka on nyt entistä arvostetumpaa ja halutumpaa
kuluttajien keskuudessa, mutta miten sitä voidaan toimittaa heille? Yritysten tuottavuus tarvitsee tuekseen osaamista
johtamisesta sekä myynnin uudelleenorganisoimisesta.

Kevään 2020 poikkeustilan tuoma epävarmuus lisää haasteita yrityksen tuottavuuden lisäksi myös yrittäjien työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Jatkuva kiire, kireä aikataulu, yksin yrittäminen sekä taloudellinen epävarmuus huolestuttavat yrittäjiä ja aiheuttavat tuottavuuteen huolta ja henkistä kuormitusta. Yrittäjien voimavaroja, johtamista ja verkostoja tulee tukea, jotta voidaan lisätä työhyvinvointia.

Toimenpiteillä tavoitetaan 45 lappilaista mikro- ja pienyrittäjää, joista 25 yrittäjää hakeutuu ohjauksen ja mentoroinnin
piiriin ja 20 etäkoulutuksen/valmennuksen piiriin. Hankkeen tuotokset jäävät hankkeen jälkeen myös kaikkien yrittäjien,
yrittäjiksi haluavien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön.

Hankkeen tuloksena on toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten ja yrittäjien parantunut hyvinvointi. Tulosten
saavuttamista mitataan osallistuville suunnatulla kyselyllä, jossa kartoitetaan kuinka paljon työhyvinvointi,
verkostoituminen ja osaaminen ovat lisääntyneet ja ovatko yritykset ottaneet käyttöön uusia keinoja yritysten
tuottavuuden edistämiseksi.

Tulosten kautta hanke lisää yrittäjien uusia keinoja saada lähiruokaa asiakkaille uusilla keinoilla.

Tulosten vaikuttavuus ei pääty muutosaikaan sillä ne mahdollistavat uudenlaisen liiketoiminnan lähiruokaan liittyen muutostilanteen jälkeenkin.

Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla -hanke on Lapin ammattikorkeakoulun toteuttama ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 64 661 eurolla.

Projektipäällikkö Marru Kraft, marru.kraft@lapinamka.fi, p. 040 614 6732

Poroelinkeinon uudet toimintamallit ja imagomarkkinointi koronakriisissä -hanke


Hankkeessa tuotetaan poroelinkeinon yhteistä imagomarkkinointia myynnin ja markkinoinnin tueksi, ja etsitään uusia toimintamalleja elinkeinon harjoittamisen edistämiseksi.
Paliskuntain yhdistys / Rahoittaja Lapin liitto / EAKR
Lisätietoja: Projektipäällikkö Anna-Riikka Lavia, anna-riikka.lavia @ paliskunnat.fi

Lapparikoulu -hanke
Lapparikoulu on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koulutushanke, jonka tavoitteena on lisätä lapinlehmätuntemusta, lapinlehmien hoidon osaamista ja lapinlehmän maidon nykyistä parempaa hyödyntämistä, jotta uhanalainen lehmärotu säilyisi ja osaltaan lisäisi maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeen aikana järjestetään työpajoja, teemapäiviä ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja, joiden aikana perehdytään lapinlehmän maidon hyödyntämisen mahdollisuuksiin monipuolisesti. Koulutusten tavoitteena on lisätä maidon menekkiä, nostaa tuottajien maidosta saatavaa hintaa ja parantaa lapinlehmän maidon tunnettuutta erilaisten ruokatuotteiden raaka-aineena.

Yhteystiedot:
Anne Tuomivaara, anne.tuomivaara (at) ulapland.fi, 040 484 4160, Lapparikoulu -esittely

Jatkohanke Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet osana pohjoisia elinkeinoja (Lappari elinkeino) käynnistyy lokakuussa 2020.

Valtakunnalliset hankkeet:

aitojamakuja.fi -sivuston lista elintarvikealan hankkeista:  http://www.aitojamakuja.fi/maakunnissa.php


Kansainvälisiä kumppaneita:

Contacts from the Berlin benchmark trip January 2019

Analyze and Realize (a&r)

analyze & realize GmbH offers consulting and contract research organization services to the food and healthcare sectors. Their services are closely aligned with the current market situation for the respective products, the company use scientific methods to substantiate efficacy of natural health products. The European Food Safety Authoritiy (EFSA) invited analyze & realize to contribute to the systematic evaluation of food ingredients.

As a one-stop shop, (a&r) offers a tailor-made all-inclusive solutions to clients, from concept to point of sale. They perform clinical trials, that recognized the demand for special study populations and are establishing additional recruiting opportunities for babies, e.g. for testing baby food, but also for the elderly, especially for the analysis of aspects of physical and mental performance. More info:

The company has a platform to accelerate local and global transactions for in/out-licensing or sale of natural health products. The platforms focus on the area of natural health products.

Further information at: https://www.a-r.com/matchmaking-database/

Contact person:
Dr. Iris Hardewig. Head of Consulting & Strategic Innovation
analyze & realize GmbH
Waldseeweg 6
13467 Berlin – Germany
Tel: +49 30 40008 154; Mobile: +49 162 2381256; Fax: +49 30 40008 454

Berlin Partner for Business and Technology

As a hub for Germany with international appeal and reach, in which German and international business startups, scientists, investors and established companies mutually support and strengthen each other. The partner coordinates the German digital hub initiative.

More info: https://www.berlin-partner.de/en/

Contact person: Sybille Weimann
Project Manager Manufacturing Industries
sybille.weimann@berlin-partner.de                                                  Fasanenstr. 85 | 10623 Berlin | Phone +49 30 46302-342 | Mobile +49 172 9908-579

The Business Location Center provides further information about doing business in Berlin and advises companies that want to establish a location in the city. www.businesslocationcenter.de

Berlin Center for Digital Transformation

Fraunhofer EMFT developed a package foil where the colour of the package indicates the actual freshness of the packaged food especially useful for meat and fish products. More info at Fraunhofer_EMFT

Intelligent food package that monitors in real-time the microbiological status of packaged food. The package delivers information on whether the food can still be consumed after the expiration date has elapsed.

https://www.izm.fraunhofer.de/en/institut/wege_der_zusammenarbeit/start-a-factory.html

Contact persons:
Claudia Brall, Claudia.Brall at izm.fraunhofer.de, Maik Hampicke, Maik.Hampicke at izm.fraunhofer.de and Ulf Oestermann, Ulf.Oestermann at izm.fraunhofer.de

Kansainvälisiä tapahtumia:

International Green Week, Berlin (18 – 27 January 2019)

 • Edible spoons, brain food and natural sugar are the winners of the Startup Days_IGWat the Green Week 2019
 • For more information on the next International Green Week (17-26 January, 2020). Click IGW_Berlin
 • Here are some links in reference to smart farming in Berlin:

http://www.ecf-farm.de/; https://infarm.com/de/; http://good-bank.de/


London Food Matters Live

London Food Matters Live is a B2B annual event exploring the relationship between food, health & nutrition. https://www.foodmatterslive.com/

Venue: ExCeL London.

Grace Grocott

Senior Marketing Executive

T: +44 (0)20 3735 5961; Email: grace.grocott@foodmatterslive.com


Going Glocal – Innovations in Food Products

Trends:

Click here for more info about trends in the food sector.

Info on how to create QR – codes in english and in finnish.

International food products:

Thesr finnish products are available in these German stores:

Food product innovations:

Click on the icons to find more info and to get access to the articles.

More info about blockhain here.

Food entrepreneurship:

Click icons to get access to the media.

Four tips from for scaling food and drink businesses (big and small):

 1. Spot the gaps and move fast to fill them.
 2. Reinvent to thrive and scale up across multiple revenue streams.
 3. Find ways to keep up with or bypass crazy-fast food and drink trends.
 4. Give people more than just a product.

Click here for more information from Bad Brownie.

 

Lainsäädäntö ja ohjeet elintarvikeyrittäjille

 

ELINTARVIKEYRITYKSEN PERUSTAMINEN

Liikeideasta yrittämiseen -vuokaavio, Anna-Riikka Lavia, Arctic Ice Cream Factory: Miten pääsen alkuun?
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Ruokaviraston koulutus Sodankylässä 9.5.2019: Liha-alan laitoksen perustaminen

 

Ruokaviraston julkaisema  Elintarviketieto-opas on tarkoitettu elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille.  Oppaassa on tietoa pakatuista ja pakkaamattomista elintarvikkeista annettavista yleisistä pakollisista tiedoista ja niitä koskevista merkintämääräyksistä. (Esim. elintarvike-erät ja alkuperämerkinnät.)

 

SUORAMYYNTIIN JA REKO-lähiruokarinkiin liittyviä tietoja ja ohjeita:

Yleinen REKO-lähiruokarinkiohjeistus:

http://www.aitojamakuja.fi/reko.php

Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli:

https://issuu.com/poroverkko/docs/poronlihan_suoramyynnin_hyv__n_toim

Ruokaviraston koulutus Sodankylässä 9.5.2019: Elintarvikkeiden myynti ja kasvikunnan tuotteiden jalostaminen maatilalla

 

Poronlihan vähittäismyymälä -opas:

https://issuu.com/poroverkko/docs/poronlihanmyymala_opas2014__1___1_v

Opas pienmeijereille:

http://www.hami.fi/pienmeijerihanke/Sivut/default.aspx

Opas elintarvikealan yrittäjälle luonnonkasvien käytöstä – Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset
Seija Niemen ja Johanna Kinnusen ajankohtaisessa oppaassa lukija perehtyy uuselintarvikeasetukseen ja sen uudistumiseen vuonna 2018. Myös ei-uuselintarvikkeista ja luonnonkasvien pienimuotoisesta käytöstä on omat selventävät osionsa. Lapin AMK julkaisuja 2/2016
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Elintarvikealan liiketoiminta

Pala puhdasta pohjoista luontoa, Arctic Superfood
Jari Kurtti kertoo työhistoriastaan, oman yrityksensä perustamisesta sekä tuotekehittelystä tarkasti kirjoituksessaan. Villiyrtti- ja luonnonmarjaraaka-aineista syntyy kotimaista superfood-patukoita, jotka kilpailevat ulkomaalaisten tuotteiden rinnalla päivittäistavarakaupoissa. ProAgria, Arktista yritysvoimaa 8.8.2017
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Metsän keskeltä maailmalle, Arctic Warriors
Tuija Kauppinen ja Katja Misikangas jakavat yrityksensä uskoa lappilaisiin yrtteihin ja niiden potentiaaliin kansainvälisillä markkinoilla. Kirjoituksessa on vahva pienyrityksen näkökulma, ja siinä tarkastellaan myös luonnontuotealan haasteita ja voimaa. ProAgria, Arktista yritysvoimaa 26.2.2017
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Kansainvälistyminen ja suhteiden rakentaminen on matkana samanlainen kuin ensitreffeiltä avioliittoon, SuperMood Oy
Rita Nordinin blogissa tarkastellaan yrityksen kansainvälistymistä ja kaupallistamista kekseliäästä näkökulmasta. Kirjoittaja jakaa luonnonkosmetiikan alalta omia kokemuksiaan, joita voi niiden yleisyyden puolesta soveltaa monipuolisesti muihinkin tuoteryhmiin. Lutunen 30.11.2016
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Jäätelön voimalla isojen kumppaniksi, Arctic Ice Cream
Anna-Riikka Lavian blogitekstin aiheena on elintarvikeyrityksen perustamisen jälkeinen jakelukanavan etsintä. Lavia kertoo käytännönläheisesti tavaranjakelusta ja paikallisen yksityisyrittäjän tapahtumarikkaasta taipaleesta. ProAgria, Arktista yritysvoimaa 2.9.2016
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Käsikynkässä metsästä maailmalle, NORD-T
Yrittäjät Mirka Olin ja Nina Rantala kertovat yritystoiminnastaan. ”Halusimme luoda jotakin aitoa, jotakin kaunista ja jotakin laadukasta – sellaista, mistä yrittäjä voi olla ylpeä. Tuotteemme ovat oodeja suomalaiselle luonnolle.” ProAgria, Arktista yritysvoimaa 31.8.2018
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Arctic Power Berries Anna Ojutkangas ja Eveliina Suoyrjö
Raikkaassa esityksessä kerrotaan lyhyesti yrityksen taustasta ja tuotteista. Liikeideaa, tuotekehittelyä ja markkinointia havainnollistetaan käytännöllisesti ja yrittäjät puhuvat omista kokemuksistaan kansainvälisillä markkinoilla. (29.3. 2017 Uusia tuotteita metsästä – seminaari)
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Liikeideasta yrittämiseen -vuokaavio, Anna-Riikka Lavia, Arctic Ice Cream Factory
Anna-Riikan vuokaavion polku johdattelee liikeideasta yritystoiminnan käynnistämiseen. Polku on reipas ja rehellinen, perille pääsy edellyttää kulkua mutkien ja tärkeiden toiminpiteiden kautta – tai uudelleen yrittämistä paremmilla taidoilla.
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

Hilla ja hillanlehti – Terveydellisesti vaikuttavat ainesosat ja niiden hyödyntäminen  Jari Siivari, Fingredient LtdMarjateollisuuden ja terveystuotteiden taloudellista merkitystä ja kansainvälinen ulottuvuutta aluksi, sitten siirrytään nimen mukaiseen pääaiheeseen ja lopuksi pohdintaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. (Hillaseminaari 5.8.2016)
Lisätietoa: LUTUNEN – Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle

 

JAKELUKANAVAT -webinaarit 1 ja 2

Kokemusperäistä tietoa elintarvikkeiden jakelukanavista. Webinaari alkaa, vaikka ensimmäisessä näkymässä lukee, että ei sisältöä. Lisätietoja: anna-riikka.lavia@proagria.fi

JAKELUKANAVAT 1 – Kaupat 10.1.2019

https://proagria.webex.com/recordingservice/sites/proagria/recording/playback/29f8adbd62294853ae9b043332881814

JAKELUKANAVAT 2- Tukku  11.1.2019

https://proagria.webex.com/recordingservice/sites/proagria/recording/playback/7EE297AFE32C10E0E0531BA2FD0AE054

Lähiruokayrittäjän työkirja:

https://issuu.com/mttelo/docs/lahiruokayrittajan-tyokirja

 

Etappeja elintarvikeyrittäjän polulta:

https://biotalousuutiset.blogspot.com/2018/06/etappeja-elintarvikeyrittajan-polulta.html

 

Elintarvikeyrittäjän polku:

https://issuu.com/lapinliitto/docs/elintarvikeyrittajan_polku